Национальный памятников Южной Чехии

Государственный замок Червена Лгота}

{Jeden z nejnavštěvovanějších zámků jižních Čech, vypínající se na skalnatém ostrově nad rybniční hladinou, byl do své současné podoby přestavován v průběhu romantické novogotické přestavby ve 40.|Один из самых посещаемых замков Южной Чехии возвышается на скалистом острове над поверхностью пруда. Свой сегодняшний облик он приобрёл после реконструкции в стиле романтической новоготики в 40 - 60-х гг. }{- 60. letech 19. století a rovněž v průběhu stavební úpravy v renesančním duchu na počátku 20. století.|XIX века, а также в ходе строительных преобразований в духе ренессанса в начале XX века. }{Posledními majiteli zámku byli členové rodu Schönburg - Hartenstein v jejichž držení byl zámek od roku 1835 až do roku 1945.|Последними хозяевами замка были члены рода Шонбург – Хартенштайн, владевшими им с 1835 по 1945 гг.

www.zamek-cervenalhota.eu

{Státní hrad a zámek Český Krumlov|

Государственный замок Чески Крумлов}

{Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti.|Государственный замок Чески Крумлов мощью своего архитектонического решения, масштабом и культурной традицией относится к самым значительным памятникам среднеевропейской области. }{Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice.|Монументальный комплекс замка лежит на высоком и длинном скалистом утёсе, обтекаемом на юге рекой Влтавой, а на северной стороне речушкой Полечница. }{Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě.|Ареал замка является одним из самых обширных в средней Европе. }{Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady.|Он включает в себя сорок зданий и дворцовых строений, сосредоточенных вокруг пяти замковых дворов и семь гектаров замкового парка. }
{Původní hrad Vítkovců byl postaven v 1. polovině 13. století.|Первоначальная крепость Витковцев появилась на этом месте в первой половине XIII века. }{Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 zdědili panství Rožmberkové.|После того как аристократический род из Крумлова вымер, владение унаследовали Рожмберки. }{S jejich jménem je spojena doba největšího rozkvětu hradu i města.|С их именем связан период наибольшего расцвета крепости и города. }{Petr Vok z Rožmberka byl nucen prodat krumlovské panství 1602 císaři Rudolfovi II.|В 1602 г. происходит вынужденная продажа крумловского имения императору Рудольфу II. }{Dalšími držiteli objektu se stávají Eggenbergové.|Потом владельцами становятся Эггенберги. }{Poslední majitelé, Schwarzenbergové, vybudovali v roce 1747 v zahradě jízdárnu, zřídili Maškarní sál a v roce 1766 bylo otevřeno unikáítní divadlo.|Последние хозяева, Шварценберги, построили в 1747 г. манеж, обустроили Маскарадный зал, а в 1766 г. был открыт уникальный театр. }{Jeho zařízení, kulisy a kostýmy se dochovaly do dnešních dnů.|Его оснащение, кулисы и костюмы сохранились до наших дней. }

www.zamek-ceskykrumlov.eu

{Státní zámek Dačice|

Государственный замок Дачице}

{Původní renesanční vzhled zámku, postaveného roku 1591 Krajíři z Krajku, připomínají dnes pouze dvě patra arkád v nádvoří.|Первоначальный ренессансный вид замка, построенного в 1591 г. Крайиржем из Крайка, напоминают только два этажа аркад во внутреннем дворе. }{Dnešní klasicistní podobu zámku určila stavební úprava iniciovaná rodem Dalbergů na počátku 19. století.|Классицистический облик наших дней создан строительными преобразованиями, инициированными родом Дальбергов в начале XIX века. }{Ve 30. letech 19. století byla provedena přestavba interiéru pod vedením vídeňského architekta Karla Shlepse, který vložil do východního zámeckého křídla monumentálně empírově upravenou schodišťovou halu, a který rovněž upravil pokoje prvního patra zámku.|В 30-х гг. XIX в. под руководством венского архитектора Карла Шлепсе была проведена реконструкция интерьеров. Зодчий устроил в восточном крыле замка монументальный лестничный зал в стиле ампир и переделал комнаты второго этажа. }{Poslední majitelé z rodu Salmů (spřízněn s Dalbergy) jej vlastnil až do roku 1945.|Последние владельцы из рода Салмов (породнен с Дальбергами) распоряжались замком вплоть до 1945 года. }

www.zamek-dacice.eu

{Státní zámek Hluboká nad Vltavou|

Государственный замок Глубока над Влтавой}

{Zámek Hluboká se se svým souborem staveb a citlivě komponovanou krajinou řadí mezi nejvýznamnější zámecké areály období romantismu v rámci střední Evropy.|Замок Глубока,  со своим архитектурным ансамблем и тонким композиционным решением ландшафта, принадлежит к наиболее выдающимся замковым ареалам эпохи романтизма в средней Европе. }{Hluboká vstoupila do dějin roku 1285, kdy na panství vládl Vítek, bratr Záviše z Falkenštejna.|Глубока вошла в историю в 1285 году, когда имением владел Витек, брат Завиша из Фалькенштейна. }{Po obvinění Záviše z velezrady odmítl Vítek vydat Hlubokou do královských rukou, a tak byl roku 1290 Záviš před Hlubokou popraven.|После обвинения Завиша в государственной измене Витек отказался сдать замок в руки короля, после чего, в 1290 году, Завиш был казнен перед воротами Глубоки. }{Mezi další majitele panství patřili Vilém z Pernštejna, Jáchym z Hradce, rod Schwarzenbergů.|К прочим владельцам имения принадлежали Вилем из Пернштейна, Яхим из Градца, род Шварценбергов. }

www.zamek-hluboka.eu

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec|

Государственный замок Йиндржихув Градец}

{Hrad a zámek Jindřichův hradec je jedním z nejkrásnějších a nejmonumentálnějších zámeckých areálů na našem území.|Замок Йиндржихув Градец является одним из самых прекрасных и монументальных замковых ареалов нашего края. }{Původní zeměpanský hrad, vybudovaný na skále nad tokem Hamerského potoka a říčkou Nežárkou, byl písemně zmiňován již kolem roku 1200.|Крепость, являвшаяся центром феодального землевладения, была построена на скале над течением Гамерского ручья и речки Нежарка и впервые упоминается уже в 1200 году. }{K nejvelkolepější přestavbě hradu, která proměnila gotický hrad v honosné renesanční sídlo, došlo ve 2. polovině 16. století za vlády posledních pánů z Hradce, kdy vzniklo pověstné Jáchymovo a Adamovo stavení, španělské křídlo, Malé arkády a Velké arkády se zahradou - s hudebním pavilonem Rondel.|Величественное переустройство, которое превратило готическую крепость в пышную ренессансную резиденцию, произошло во второй половине XVI в. во время правления аристократического рода из Градца, когда возникло знаменитое здание Адама и Яхима, испанское крыло, Малые аркады и Большие аркады с парком и музыкальным павильоном Рондел. }{Další majitelé Slavatové a Černínové zámek již významněji nepřestavovali, vybavili jej však množstvím cenného mobiliáře.|Дальнейшие владельцы роды Слават и Чернинов уже не вносили строительных новшеств, зато обставили замок множеством ценной мебели.}

www.zamek-jindrichuvhradec.eu

{Státní zámek Kratochvíle|

Государственный замок Кратохвиле}

{Zámek Kratochvíle je jednou z našich nejkrásnějších renesančních staveb, situovanou v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a rybníky.Stavba renesančního letohrádku, obklopený vodním příkopem, započala za Viléma z Rožmberka roku 1583.|Замок Кратохвиле  является одним из наших самых блистательных архитектурных сооружений эпохи ренессанса. Он расположен в живописной местности, окруженной лесами, пастбищами и прудами. Строительство ренессансного Летнего дворца, окруженного водяным рвом, началось в правление Вилема из Рожмберка. }{Dále se stávají majiteli Kratochvíle Rudolf II.|Позднее владельцами Кратохвиле были Рудольф II (в 1601 г.), }{(roku 1601), Eggenbergové a Schwarzenbergové.|Эггенберги и Шварценберги. }

www.zamek-kratochvile.eu

{Státní hrad Landštejn|

Государственная крепость Ландштейн}

{Hrad Landštejn je jednou z nejzachovalejších ukázek středověkého fortifikačního systému.|Крепость Ландштейн представляет собой один из самых сохранившихся образцов средневековой фортификационной системы. }{Nejstarší románská část hradu s palácem vestavěným mezi dvě obranné věže je v Čechách ojedinělá.|Самая старая романская часть крепости, с дворцом, встроенным между двумя оборонительными башнями – единственное в своем роде сооружение в Чехии. }{Dispozici s nepravidelným pětibokým půdorysem původně obklopoval široký příkop.|Неправильный пятиугольный контур основания крепости изначально окружал широкий ров. }{Pozdější dostavba gotického opevnění s obytnou věží donjonem rozšířila hrad o další nádvoří.|Готическое укрепление с жилой башней (донжон) расширило крепость на еще один внутренний двор. }{Vznosný čtyřpatrový palác Krajířů z Krajku s renesančním opevněním a barokní dělostřelecké bašty pak uzavírají průřez stavebními styly čtyř vývojových etap.|Стройный четырехэтажный дворец Крайирже из Крайка с ренессансной фортификацией и барочными артиллерийскими башнями завершает профиль четырех этапов строительной эволюции. }

www.hrad-landstejn.eu

{Státní hrad Nové Hrady|

Государственная крепость Нове Грады}

{Gotický hrad byl písemně zmiňován již roku 1279.|Первые письменные упоминания о готической крепости относятся к 1279 году. }{Hrad byl od konce 13. století až do počátku 20. století v držení mnoha významných šlechtických rodů, pánů z Hradů, pánů z Landštejna, pánů z Rožmberka, švamberků a Buquoyů, které se postaraly o četné stavební úpravy hradu.|Крепость была от конца XIII в. до начала XX в. во владении многих знаменитых родов аристократии -  рода из Град, рода из Ландштейна, рода из Рожмберка, Швамберка и наконец рода Букуой, представители которого провели многочисленные строительные преобразования крепости. }{V okolí hradu se nalézá malebné Terčino údolí, obohacené vzácnými dřevinami, umělým vodopádem a dekorativními stavbami.|В окрестностях крепости находится живописная Терезина долина с высаженными здесь редкими породами деревьев, искусственным водопадом и декоративными постройками. }

www.hrad-novehrady.eu

{Státní hrad Rožmberk nad Vltavou|

Государственный замок Рожмберк над Влтавой}

{Hrad Rožmberk, jeden z nejstarších hradů jižních Čech, je dominantou stejnojmenné obce.|Крепость Рожмберк, одна из наиболее старых крепостей Южной Чехии, занимает доминирующее положение в ландшафте одноименного городка. }{Byl vybudován nejpozději okolo poloviny 13. století.|Была выстроена, самое позднее, около середины XIII в. }{V letech 1840 až 1857 za Jana Buquoye byla provedena důkladná přestavba hradu v duchu romantické gotiky.|С 1840 по 1857 гг. Ян Букуой провёл основательную перестройку крепости в духе романтической готики. }{V průběhu staletí byl hrad v držení rodu Vítkovců, Rožmberků, švamberků, Buquoyů...|В течение столетий крепостью и замком владели роды Витковцев, Рожмберков, Швамберков, Букуой. }

www.hrad-rozmberk.eu

{Státní zámek Třeboň|

Государственный замок Тржебонь}

{Renesanční zámek Rožmberků, švamberků a Schwarzenbergů, situovaný kolem čtvercového nádvoří, obklopený anglickým parkem, se svou rozlohou řadí mezi největší jihočeské zámecké areály.|Ренессансный замок Рожмберков, Швамберков и Шварценбергов окаймляющий квадрат внутреннего двора и окруженный английским парком по своей протяженности принадлежит к самым большим югочешским замковым ареалам. }{V části zámeckého areálu sídlí proslulý třeboňský archiv, jeden z nejvýznamnějších souborů České republiky.|

В одной из частей ареала замка обосновался известный Тржебоньский архив, одно из самых значительных собраний документов в Чешской республике.}

{Schwarzenberská hrobka Domanín|

Усыпальница Шварценбергов Доманин.}

{Dvoupodlažní okrouhlá novogotická sakrální stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, s přesunutou věží a s majestátním oboustranným schodištěm, je obklopena anglickým parkem.|Округлое двухэтажное культовое строение в новоготическом стиле имеет форму правильного шестиугольника со смещенной башней и импозантной двухсторонней лестницей. Усыпальницу окружает английский парк. }{Do dnešního dne jsou v hrobce uloženy ostatky 27 členů primogeniturní větve rodu Schwarzenbergů.|Доныне в усыпальнице были уложены останки 27-ми представителей прямой ветви рода Шварценбергов. }{Od třeboňského zámku je vzdálena asi 1,5 km.|Удаленность от тржебоньского замка приблизительно 1,5 км. }

www.zamek-trebon.eu

{Klášter Zlatá Koruna|

Монастырь Злата Коруна}

{Zlatokorunský klášter patří k nejlépe zachovalým gotickým klášterům v Čechách.|Монастырь относится к наиболее сохранившимся готическим монастырям в Чехии. }{Klášter Zlatá Koruna je dominantou stejnojmenné obce.|Монастырь Злата Коруна является доминантой одноименного населенного пункта. }{Založen byl listinou Přemysla Otakara II. v roce 1263.|Он был основан грамотой короля Пржемысла Отакара II в 1263 году. }{Klášterných držav se ujal konvent cisterciáckého řádu.|Во владение тогда вступила братия ордена цисцерцианцев. }{Po zrušení kláštera v roce 1785 jej odkoupili Schwarzenbergové.|После роспуска монастыря в 1785 г. его выкупили Шварценберги. }

www.klaster-zlatakoruna.eu

{Státní hrad Zvíkov|

Государственная крепость Швигов}

{Původně královský hrad, vypínající se nad hladinou Orlické přehrady, bývá často označován jako král českých hradů.|Швигов (Звиков), основанная в качестве королевской крепости, возвышается над гладью Орлицкого водохранилища и часто называется «король чешских крепостей». }{Hrad Zvíkov patří mezi klenoty české ranně gotické architektury.|Крепость относится к сокровищам чешской раннеготической архитектуры. }{Založen byl pravděpodobně za Přemysla Otakara I. První písemná zmínka je z roku 1234.|По всей вероятности, она была заложена в правление Пржемысла Отакара I. Первое письменное свидетельство относится к 1234 году. }{Tehdy začal být obsazován královskými purkrabími.|С этого времени сюда назначаются королевские бургграфы. }{Dnešní pobobu získal za Přemysla Otakara II.|Свой нынешний облик крепость получила в правление Пржемысла Отакара II. }{Po vymření Přemyslovců získali zástavní držení Rožmberkové, dále švamberkové.|Когда династия Пржемысловцев вымерла, закладное право на Швигов получили Рожмберки, позднее Швамберки. }{V 17. století se majiteli Zvíkova stávají Eggenbergové a po nich Schwarzenbergové.|В XVII в. владельцами становятся Эггенберги, а после них Шварценберги. }

www.hrad-zvikov.eu

 

TripAdvisor

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)